Undervisning og evaluering
Undervisning
Undervisningen på Sydbornholms Privatskole forgår i aldersintegrerede grupper for at tilgodese det enkelte barn fagligt og socialt. Der arbejdes efter de pædagogiske principper, der tager afsæt i, at børn lærer på forskellige måder. Desuden arbejdes efter de pædagogiske principper om tidlig læseindlæring, cooperativ læring og styrkebaseret pædagogik.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i Folkeskolens formålsparagraf og Fælles Mål udgivet af: www.uvm.dk.

I fagene musik, billedkunst og idræt følger skolen Folkeskolens Fællesmål med gældende slutmål og undervisningsplaner.

Håndarbejde, sløjd og hjemkundskab var tidligere samlet under skolens undervisning i faget KREA, men er fra 2012 delt op i de respektive fag, og slutmål og undervisningsplaner for dette fag er blevet beskrevet på hjemmesiden.

Fysik og kemi-undervisning læses på Natur Bornholm i Åkirkeby.

Der udarbejdes årsplaner i alle fag - og tilgangen til læring sikres for alle elever, idet undervisningen inddrager flere læringsstile.

Samlinger:
Mange børn har brug for en vis struktur i deres hverdag. Derfor har vi daglige samlinger i klasserne. Klassesamlingerne er der, hvor dagens program tilrettelægges, så eleverne ved, hvad der skal ske og hvornår. Det er her klassen får fælles beskeder, og dagens praktiske gøremål ordnes. Dette er med til at etablere en struktur i hverdagen og en rolig start på dagen.

Læsebånd:
Øens læsekonsulent igennem mange år, Sigrid Madsbjerg, har ved flere lejligheder sagt: ”Når børn har lært at læse……ja, så holder de op!”
For at styrke og motivere lysten til at læse er der læsebånd i alle klasser, hvor hver dag begynder med ca. 20 minutters læsning.
Alle fag bidrager, alle elever læser. Nogle alene, andre sammen, store for små og andre igen ”med ørerne”, via it-rygsække med kompenserende værktøjer.

Målet med læsebåndet er at sikre en fortsat læselyst og øget læsekompetence hos alle elever, at tænke læsefærdigheder som et tværfagligt ansvar og at skabe læseengagement for - hele livet!.

Valgfag:
Valgfag er en del af skolens obligatoriske undervisning, og udbydes fra 6. klasse til og med 9. klasse. Eleverne tilbydes forskellige valgfag hvert skoleår, som de sammen med deres forældre skal prioriterer imellem.

Evaluering
Evalueringen af den enkelte elev:
Lærerne anvender flere forskellige evalueringsværktøjer, herunder nationale tests samt portefolio til evaluering af eleven. Derudover tilkommer den daglige, løbende evaluering samt der laves med udgangspunkt i lærerteamet observationer og vurderinger to årlige elevplaner for den enkelte elev, og der afholdes skole-hjemsamtale, i hvilke den faglige og alsidige udvikling evalueres. I disse samtaler kigges tilbage på forløbet indtil nu, og nye faglige og sociale mål fastlægges.

Evalueringen af skolens samlede undervisning:
Hvert år udarbejder skolens leder sin beretning, hvor skolens hovedaktiviteter beskrives. Det forgangne år evalueres og nye fokuspunkter og indsatsområder fastsættes. I beretningen beskrives skolens pædagogiske grundlag, lærerkollegiets kompetenceudvikling, organisering af det samlede undervisningstilbud, herunder specialundervisning, lejrskole, hytteture, temauger og andre specielt tilrettelagte undervisningsforløb. Evalueringen indeholder desuden bestyrelsens arbejde med principper, politikker og opfølgningsplaner.

Skolens tilsynsførende kommer på besøg på skolen et par gange om året, hvor forskellige undervisningsseancer observeres, og der bliver talt med skolens ansatte. Med baggrund i det udarbejder den tilsynsførende en årlig rapport, som fremlægget til skolens generalforsamling.

Oplysning om karakterer:
Karakterne vil kunne findes på skolens hjemmeside under Lovpligtig information.

Oplysning om elevers overgang til ungdomsuddannelser:
Undervisningsministeriet opgør årligt, hvor mange af eleverne fra de enkelte skoler, der overgår til ungdomsuddannelse. Disse oplysninger vil også kunne findes på skolens hjemmeside under Lovpligtig information.Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok